START PREZENTY REGULAMIN

 

 

Regulamin

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Programu Partnerskiego pod nazwą Przybylski Partner Club jest firma Przybylski z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków.

II. OKREŚLENIA I DEFINICJE

1. Program Partnerski prowadzony przez Organizatora, pod nazwą Przybylski Partner Club skierowany do Uczestników, którego warunki określa niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik Programu - wszyscy Klienci, dokonujący zakupów w firmie Przybylski Mobile Sp. z o.o. oraz w firmach partnerskich programu .

3. Oferta - udostępniona w Internecie pod adresem: www.tprzybylski.pl/partnerclub - oferta nagród oferowanych Uczestnikom w zamian za punkty premiowe przyznane tytułem udziału w Programie.

4. Formularz - wniosek/formularz przystąpienia do Programu, na którym Uczestnik podaje swoje dane oraz na podstawie, którego przystępuje do Programu.

5. Nagrody - produkty zamieszczone w ofercie, na które Uczestnik wymienia zgromadzone na koncie punkty premiowe.

6. Punkt premiowy - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany uczestnik programu w zamian za zrealizowanie czynności i warunków określonych przez Organizatora. Punkty te są gromadzone na koncie uczestnika prowadzonym przez Organizatora.

7. Karta - karta z unikalnym numerem Klienta wydana przez Organizatora.

8. Serwis informacyjny - cała zawartość witryny internetowej dostępnej na stronie: www.tprzybylski.pl/partnerclub .

9. Czas trwania programu - program rozpoczyna się dnia 01 marca 2016 roku i trwać będzie przez czas nieokreślony. O dacie zakończenia Programu Organizator powiadomi Uczestników z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przez ogłoszenie takiej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie sprzedaży, w którym przeprowadzony jest Program.

III. ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW

1. Uczestnicy Programu, zakwalifikowani przez Organizatora zgodnie z regulaminem do uczestnictwa w programie Przybylski Partner Club otrzymują kartę identyfikacyjną.

2. Zakupy asortymentu dokonywane przez Uczestnika Programu i zapłacone przez niego są premiowane przyznaniem Uczestnikowi Punktów zliczanych na podstawie karty uczestnictwa w programie Przybylski Partner Club w systemie komputerowym Organizatora. Każda sprzedaż premiowana zdobyciem punktów w systemie Przybylski Partner Club musi być poprzedzona przedstawieniem personelowi punktu sprzedaży karty przez Uczestnika Programu i odczytania jej identyfikatora. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość rejestracji punktów bez okazywania karty.

3. Punkty przyznawane są wg przelicznika: asortyment Przybylski Partner Club - zapłacone zakupy za 100 PLN netto - 1 punkt w programie.

4. Powyższemu przelicznikowi podlegają wyłącznie towary i usługi oferowane przez Organizatora.

5. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie Programu przelicznika opisanego w punkcie III.3 zarówno na mniejszy jak i na większy oraz zróżnicowanie tego przelicznika w stosunku do różnych asortymentów znajdujących się w Programie.

6. Kwoty zakupów dokonane przez każdego Uczestnika Programu i przez niego zapłacone podlegają zsumowaniu w czasie trwania Programu i do zsumowanej wartości naliczane są punkty. Punkty będą naliczane od łącznej kwoty uregulowanych faktur.

7. Punkty naliczane są od każdej kwoty zakupu zgodnie z zasadami Regulaminu z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

8. Przez kwotę zakupu rozumie się kwotę netto figurującą na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym wystawionej przez Organizatora Programu, o którym mowa Regulaminie Programu i zapłaconą przez Uczestnika Programu, w kwocie wynikającej z tego dokumentu. Zwroty towaru dokonane przez Uczestnika na podstawie faktur korygujących lub innych dokumentów księgowych, zostaną przeliczone na wartość punktową i odjęte od sumy punktów zgromadzonych przez Uczestnika.

9. Organizator Programu wyda nagrody Uczestnikom Programu po sprawdzeniu ilości punktów uznanych, zebranych przez danego Uczestnika Programu i odejmie odpowiednią ilość punktów z konta uczestników.

10. Organizator Programu ma prawo anulować Uczestnikowi programu wszystkie punkty zgromadzone w Programie, jeśli Uczestnik Programu zalega z płatnościami wobec Organizatora przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub, jeżeli Organizator wszczął wobec Uczestnika postępowanie sądowe mające na celu dochodzenie należności pieniężnych.

IV. NAGRODY W PROGRAMIE

1. Nagrodami w Programie są nagrody wymienione w Katalogu Nagród.

2. Organizator zachowuje możliwość udostępnienia za punkty innych Produktów, niefigurujących w Katalogu.

3. Zdjęcia nagród w Katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości i stanowią jedynie wizualną oprawę opisu nagrody.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Produktami uzyskanymi za punkty, Organizator udzieli Uczestnikowi pisemną odpowiedź na złożoną reklamację, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Program jest zorganizowany zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej.

2. Zasady przyznawania nagród w Programie nie podlegają przepisom Ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 roku.

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych w Katalogu Nagród na nagrody o zbliżonej wartości i walorach użytkowych.

4. Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce.

5. W przypadku zagubienia karty identyfikacyjnej, wydany zostanie duplikat za opłatą 20 PLN. Punkty z poprzedniej karty zostaną zachowane. Wydanie każdego kolejnego duplikatu karty będzie możliwe po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 PLN.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Programu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia dla ogłoszenia zmian, na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie sprzedaży prowadzącym Program.

7. W przypadku zakończenia lub zawieszenia trwania Programu, uzyskane punkty mogą zostać wykorzystane w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia Programu. Po upływie tego terminu zgromadzone punkty zostaną anulowane.

8. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z gromadzeniem lub realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.